ទំនាក់ទំនង

ទូរស័ព្ទ: ០១២​ ៨៧៦ ៧៤៩
អ៊ីមេល: info@cambodianlibrary.org

ទីស្នាក់ការនៅបណ្ណាល័យជាតិ (ក្បែរវត្តភ្នំ)
ផ្លូវលេខ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខ័ណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ