បទបង្ហាញអំពី ​"ការស្វែងរកឯកសារ តាមអ៊ីនធឺណែត"គម្រោងសាកល្បង បណ្ណាល័យបង្អែក របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាសិក្ខាសាលាស្តីអំពី​​ “សិទ្ធិមនុស្សនិងការគ្រប់ គ្រងបណ្ណាល័យ”

បទបង្ហាញអំពី ​"ការស្វែងរកឯកសារ តាមអ៊ីនធឺណែត"

គម្រោងសាកល្បង បណ្ណាល័យបង្អែក របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

សិក្ខាសាលាស្តីអំពី​​ “សិទ្ធិមនុស្សនិងការគ្រប់ គ្រងបណ្ណាល័យ”