អត្ថប្រយោជន៍នៃសមាជិក

ក្នុងនាមជាសមាជិកនៃសមាគមបណ្ណារក្ស និង​ ឯកសារវិទូកម្ពុជា បណ្ណារក្សនឹងទទួលបាននូវ អត្ថប្រយោជន៍ដូចខាងក្រោម៖

  • ចូលរួមអភិវឌ្ឍបណ្ណាល័យនៅកម្ពុជា និងក្នុងតំបន់
  • ទទួលបាននូវព៌ត័មានថ្មីៗអំពីវិស័យបណ្ណាល័យ និងវិស័យដែលពាក់ព័ន្ធ
  • ចែករំលែកបទពិសោធន៍ និងគំនិតជាមួយបណ្ណារក្សដទៃទៀត
  • មានឱកាសចូលរួមប្រជុំសន្និសីទថ្នាក់ជាតិ និងអន្តរជាតិក្នុងនិងក្រៅប្រទេស
  • ទទួលបាននូវការបណ្តុះបណ្តាលទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស
  • ទទួលអាហារូបករណ៍សម្រាប់ការសិក្សាជំនាញបណ្ណាល័យនៅក្នុងស្រុក និងបរទេស

ម៉្យាងទៀត ការចូលរួមរបស់សមាជិក សមាជិកា មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការរួមចំណែក ពង្រឹងគុណភាពអប់រំ និងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជា។