វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

សមាគមបណ្ណារក្ស និងឯកសារវិទូកម្ពុជា នឹងរៀបចំបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីបណ្ណាល័យ ដល់សមាជិក សមាជិកានៃសមាគម។
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៤ រួមមាន៖

  • ការគ្រប់គ្រងការងារបណ្ណាល័យសាកលវិទ្យាល័យ (ថ្នាក់មូលដ្ឋាន)
  • អក្ខរកម្មព័ត៌មាន
  • សេវាកម្មប្រឹក្សាបណ្ណាល័យ
  • ការងារកាតាឡុកសម្រាប់បណ្ណាល័យសាលារៀន